Project omschrijving

Scholen en leerkrachten worden meer en meer geconfronteerd met de instroom van anderstalige en meertalige leerlingen. Als de thuistaal verschilt van de schooltaal kan dit mogelijks aanleiding geven tot leerachterstand.

In ons onderwijssysteem wordt talige diversiteit vaak ervaren als een risicofactor. Recent vergelijkend wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat het taalniveau bij onze leerlingen daalt. Uit de resultaten van de PISA-test (2018) blijkt dat bijna 1 op 5 van de 15-jarigen het basisniveau voor leesvaardigheid niet haalt. Ook de PIRLS repeat (2018) laat zien dat het niet goed zit met het niveau van begrijpend lezen.

Scholen die willen inzetten op kwaliteitsvol taalonderwijs stellen bij voorkeur een taalbeleidsplan op. Een krachtig taalbeleid heeft als doel de schooltaal aan te leren en daarnaast moderne vreemde talen aan te bieden. Vertrekkende vanuit de schoolcontext en de talige diversiteit kunnen we leerlingen zin doen krijgen in het leren van de eigen en andere talen en de daaraan gekoppelde identiteit. Meertaligheid is niet enkel een uitdaging, maar vooral een kans!

Eekhout Academy wil via het uitgebreid aanbod aan professionalisering een antwoord bieden op jullie ‘talige’ vragen.

Basisonderwijs

BaO Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden
T22-273 I22-124
BaO Schrijf met heel je lijf – Leren schrijven wordt een plezier I22-067
BaO Meer leesplezier op school – Eenvoudige handvatten met maximale impact T22-254
BaO Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten (inhaalsessie)
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden
I22-088
BaO Close Reading: van lezen naar begrijpen – basissessie – Werk aan dieper tekstbegrip T22-245
BaO Close Reading: differentiatie – vervolgsessie – Leer omgaan met verschillen tussen leerlingen bij lezen en begrijpen T22-246
BaO Taalsterk! Kwaliteitsvolle interacties met anderstalige nieuwkomers I22-002
BaO AVI-toetsen I22-084

Secundair Onderwijs

SO Waar de mond van vol is …! Een aantal methodieken om te werken aan mondelinge vaardigheden (binnen Alfa NT2) I22-133
SO Haal meer uit je lessen begrijpend lezen – Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief? T22-069
SO Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat? – Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen? T22-070
SO Taal in elke les! – Over taalontwikkelend lesgeven T22-043
SO Taalbewust beroepsonderwijs – Over taalontwikkelend lesgeven T22-044
SO OKAN = online – Digitale hulpmiddelen om het Nederlands leren en alfabetisering te ondersteunen T22-077
SO Het creëren van een veilige en duidelijke klasstructuur in OKAN
Werken aan schoolse vaardigheden en klasmanagement bij leerlingen met weinig tot geen schoolse achtergrond
T22-076
SO Hoe taalgerichte werkvormen in zaakvakken tot meer succes kunnen leiden – Maak leerlingen taalvaardiger en vergroot het leereffect T22-071
SO Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren – Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs T22-072
SO Digi-talen– Inspiratiedag ICT in (vreemde) talen I22-037

Niveau-overstijgend

NO Alfabetiseren van A tot Z! – Verhogen van lees- en schrijfvaardigheden bij laaggeletterde OKAN-leerlingen I22-056
NO Digitale tools voor een inclusieve klas! (online) – Gebruik de insluitende lezer, focus… om
elke leerling in jouw klas tegemoet te komen
I22-020
NO Word Lees Ambassadeur! – Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school? T22-274
NO Lees je graag wijzer? – Leer je leerlingen liever en dieper lezen T22-216