De innovatieve basisschool

Hoog Impact Traject (HIT)

Situering

Het onderwijs ondergaat momenteel enkele ingrijpende vernieuwingen. Verschillende veranderingsprocessen worden tegelijk ingevoerd. Denk maar aan het M-decreet, differentiatieprocessen, nieuwe leertheorieën, mediagebruik, structuurwijzigingen, diversiteit, nieuwe leerplannen, loopbaan- en opdrachtomschrijvingen ... Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.  Heel wat van deze vernieuwingen krijgen een sterke impuls door de implementatie van het nieuwe leerplan ZILL.   Een diepgaande en vooral verbindende innovatie dringt zich op. Meer en meer scholen stellen zich de vraag of we deze inhoudelijke veranderingen nog met een fragmentarische aanpak kunnen realiseren. Leerlingen vragen vernieuwde didactiek, leerkrachten botsen steeds vaker tegen de grenzen van het gemeenschappelijk curriculum aan en zoeken naar nieuwe organisatie- en groeperingsvormen om de impact van hun onderwijs te versterken. Het is duidelijk. Het basisonderwijs voor de 21ste eeuw vraagt een andere, meer dynamische en flexibele aanpak, onder andere gestuurd door het nieuwe leerplan ZILL. Maar … hoe begeleid je deze vernieuwingen op een kwaliteitsvolle en vooral haalbare wijze in je team? Dit vormingstraject van Eekhout Academy ondersteunt je school in dit complexe proces.

Leerinhouden

De leerimpact van het traject van de innovatieve school bevindt zich op drie inhoudelijke niveaus:

A Het nieuwe leren
 • We behandelen het nieuwe leren vanuit volgende kenmerken: competentie-ontwikkelend, op maat van de lerende, coöperatief, zelfsturend en talentgericht.
 • We verwerken hierbij de recente inzichten over leertheorieën, metacognitie en curriculumontwikkeling en koppelen die aan de implementatie van het leerplan ZILL.
 • We passen de zelfdeterminatietheorie toe als versterking van de leermotivatie van de leerlingen.
 • We integreren evaluatie als ‘Assessment as learning’ in het leerproces om eigenaarschap in het leren te ontwikkelen.
B Het nieuwe lesgeven
 • We hanteren ‘opbrengstgericht leren’ als kader om de impact van de eigen leerkrachtinterventies bij het leren vast te stellen en bij te sturen.
 • We verkennen ‘Universal Design for Learning’ als leeromgeving binnen de brede basiszorg en illustreren vanuit de praktijk.  We koppelen dit aan de didactiek van ‘formatieve assessment’.
 • A.d.h.v. concrete tools zetten we in op een geïntegreerde leeromgeving, doelgericht projectwerk in de klas, leerbegeleiding en evaluatie.
 • We dagen leerkrachten uit tot kennisdelen en experimenteren met verschillende vormen binnen samenwerkend leren (actieonderzoek en teamteachen).
 C De nieuwe schoolorganisatie

De schoolorganisatie en de pedagogische structuur krijgt innovatieve opportuniteiten aangereikt om tot kwaliteitsontwikkeling te komen. Met andere woorden: innovatie kan enkel plaatsvinden indien ook structuren en systemen aangepast worden. We denken hierbij aan volgende invalshoeken:

 • herschikken van de competenties van leerkrachten in functie van de leervraag;
 • herschikken van leerlingen in nieuwe groeperingsvormen;
 • herschikken van leertijd om tot efficiënt gebruik te komen;
 • het verrijken en mixen van didactiek en pedagogie doorheen de structuur;
 • herschikken van opdrachten, werkgroepen, autonomie en beslissingsprocessen (subsidiariteit).

Het beoogde leereffect: wat mag je verwachten van dit traject?

Deze vorming biedt garantie op:

 • een veranderde teamwerking  waar samenwerking tussen leiding en uitvoeren centraal staat;
 • nieuwe methodieken voor de klas;
 • een positieve impact op de leermotivatie en -prestaties van de leerlingen;
 • uitwerking van een nieuwe/flexibele pedagogische structuur en organisatie;
 • een effectiever professioneel overleg binnen het team en op alle niveaus van de school.

Doelstelling

Het leertraject ‘Basisvorming innovatieve school’ wil verschillende naast elkaar lopende transities met elkaar verbinden en zet hierbij in op leerbegeleiding op alle niveaus van de school. We vertrekken vanuit volgende stelling: het nieuwe leren van leerlingen daagt leerkrachten uit tot vernieuwde didactiek binnen een innovatieve onderwijsstructuur. Kenmerken van dit vormingstraject: teamgericht denken, lokale op maat gedefinieerde aanpak en gediversifieerde invulling van het begrip ‘professionaliseren’. Via verschillende vormen van professionaliseren formuleert het team nieuwe uitdagingen voor zichzelf en worden de nieuwe inzichten in de praktijk omgezet en ondersteund. De school als lerende gemeenschap is hét uitgangspunt van dit traject. Omwille van deze ambitieuze doelstelling spreken we dan ook over een ‘Hoog Impact Traject’ (HIT).

Voorwaarden en engagement om in te schrijven:

 • de school staat er voor open om diepgaande innovatie op te starten;
 • de school gaat voor een duurzame en fundamentele aanpak;
 • de school is bereid tot investering van tijd, middelen en mensen.

Werkwijze

Eekhout Academy wijst een trajectcoördinator toe aan de school. In het intakegesprek verkent de trajectcoördinator samen met het kernteam de beginsituatie en brengt hij de leerinhouden in kaart. We bepalen leerformats en doelgroepen. Zo worden er naast de klassieke teamgerichte vormingen ook consultgesprekken voor het beleid georganiseerd, daarnaast is ook leerbegeleiding op de klasvloer mogelijk. De trajectcoördinator zet het Hoog Impact Traject in tijd en vorm uit in een professionaliseringsplan op maat van de school.  (Pro-planner)

Daarnaast stellen we een digitale leeromgeving ter beschikking waarin we alle leerinhouden en praktijkopdrachten plaatsen. Deze omgeving is ook de plaats waar de trajectcoördinator individuele en groepsprocessen coacht.

Standaard format voor vorming en leerimplementatie:
 • intakegesprek waar wensen, doelen en effecten worden uitgeklaard (2 uur);
 • 3 vormingsmomenten in de loop van het jaar bedoeld voor het team. Inhouden gekoppeld aan het intakegesprek, de inhouden kunnen verschillen van school tot school naargelang de vraag (1 sessie van 3 uur, 2 sessies van 2 uur);
 • persoonlijke coaching van leerkrachten door inhoudelijk expert (2 sessies van 3 uur);
 • 2 consultmomenten voor het innovatieteam en/of beleid (2 sessies van 2 uur).
Gratis:
 • gebruik van de digitale leeromgeving als informatie, opvolging en communicatiekanaal (vol jaar), ook te gebruiken voor verslaggeving aan de doorlichting;
 • gebruik van en toelichting over de ‘Pro-planner’, een handig planningsinstrument voor het ganse traject, te gebruiken voor de doorlichting.
Optioneel:
 • schoolintern leerlabo met coaching bedoeld voor expert- en/of pilootleerkrachten (5 sessies van 2 uur);
 • studiebezoek voor het team naar een expertschool (3 uur).

Interesse?

Neem contact op met:

trajectcoördinator Peter Van de Moortel, directeur Eekhout Academy

0477 48 88 52

peter.vandemoortel@eekhoutacademy.be

Voorinschrijving

Voorinschrijving vereist vóór eind september 2018. Vul het aanmeldingsformulier in via eekhoutacademy.be/T19-014

10/4/2018

Recentste blogposts:

Overzicht van alle blogposts > > >