Privacyverklaring Eekhout Academy

Eekhout Academy, gevestigd aan Etienne Sabbelaan 53 te 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://home.eekhoutacademy.be/contact
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
+3256246182

Functionaris Gegevensbescherming:
Gino Vanherweghe is de  Functionaris Gegevensbescherming voor Eekhout Academy.
Hij is te bereiken via gino.vanherweghe@eekhoutacademy.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eekhout Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je je inschrijft voor een cursus of een login aanvraagt bij Eekhout Academy, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voornaam, naam, e-mailadres, straat en huisnummer, postcode en gemeente, zelfgekozen paswoord.
Facultatieve gegevens die je al dan niet mee laat opnemen: GSM-nummer, telefoonnummer privé, telefoonnummer werk.
Na het ingeven van bovenstaande gegevens verkrijgt u via mail een link om deze login te activeren.
Indien je je school of organisatie aan je geactiveerde login koppelt, dan ontvangt je school of organisatie een mailtje om deze koppeling al dan niet goed te keuren.
Na de activatie van je login kan je indien gewenst je profiel vervolledigen en deze gegevens verstrekken: functie, niveau, interesses vak- of domeingericht, interesses vak - of domeinoverstijgend.

Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief (via Mailchimp) worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voor- en achternaam, e-mailadres, functie, niveau, interesses vak- of domeingericht, interesses vak - of domeinoverstijgend.

Wanneer u een of meerdere brochures aanvraagt, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voor- en achternaam, straat en nummer, postcode en gemeente, e-mailadres, of je de brochure(s) voor jou persoonlijk of voor jouw school aanvraagt, welke brochure(s) je aanvraagt.

Wanneer u de PRO-planner aanvraagt, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voor- en achternaam, e-mailadres, functie, school of organisatie, straat en nummer van de school of organisatie, postcode en gemeente van de school of organisatie, telefoonnummer van de school of organisatie, twee voorkeurdata voor een intakegesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (omdat ze ook niet tot onze doelgroep behoren). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouder of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gino.vanherweghe@eekhoutacademy.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Eekhout Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Je een Pro-planner of één of meerdere brochures toe te kunnen zenden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eekhout Academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eekhout Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eekhout Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eekhout Academy verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies die wij gebruiken

De nodige info rond het gebruik van cookies op deze website vind je op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eekhout Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gino.vanherweghe@eekhoutacademy.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Eekhout Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbescherminsautoriteit, de vroeger privacycommissie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eekhout Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met gino.vanherweghe@eekhoutacademy.be