Leerprocessen begeleiden, stimuleren en ondersteunen behoort tot de kernopdracht van onderwijs. Daarbij hanteren we pedagogisch-didactische principes. Het laatste decennium is kwaliteitsontwikkeling erg van belang geworden. Eén aspect daarvan is het goed opvolgen van deze leerprocessen. Hoe weten we welke vorderingen onze leerlingen maken? Hoe evalueren we deze vorderingen? Welke methode gebruiken we? Welke visie zit daar achter? Wat willen we nu juist evalueren? Kijken we naar het resultaat, de weg naar het resultaat of het verschil tussen begin en einde van een leerproces? Hoe rapporteren we aan de leerlingen en ouders? Hoe geven we feedback? Hoe kunnen we de leerprocessen stimuleren via het geven van feedback? Dit zijn nog maar enkele van de vele vragen. Eekhout Academy wil via het uitgebreid aanbod aan professionalisering een antwoord bieden op jullie vragen.

Individugerichte nascholingen

Teamgerichte nascholingen

BaO Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets
SO Staat dat op punten? – Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
SO Belangrijke reizigersinfo .. ! – Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven
BaO Muzische vorming rapporteren – Communiceren over de muzische groei van leerlingen
BaO Reflecteren met kinderen – Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie
BaO Evalueren na een muzische activiteit – Met leerlingen processen en producten bespreken
SO De Competentiemeter – Doelgericht en efficiënt evalueren
SO Zelf- en peetevaluatie – De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen
SO Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren – Hoe kan het beter, sneller en transparanter?
SO Coachende feedback – De aanpak van groeigericht feedback
NO Geen leren zonder evalueren! – Over de kracht van een formatief evaluatiekader
NO EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren – Naar een krachtige en schoolberde formatieve evaluatiepraktijk
SO Ook evalueren vraagt visie en beleid – Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
SO BOOST jouw feedback in verbinding! – Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit te verhogen
SO Evalueren van competenties – Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
BaO Ontwikkeling evalueren. Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen
SO Breed evalueren: wat en hoe? – Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak
SO Cijfers geven, werkt dat wel? – Over de plus en de min van cijfers
SO Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!” – Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties
BaO Evalueren in de kleuterklas – Groeigericht evalueren met een positieve mindset, dat kan!
BaO Processen en producten evalueren. Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen
BaO Een brede blik op evaluatie – Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren
BaO Van breed evalueren naar rapporteren – Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren
NO Naar een open feedbackcultuur – Verbindende communicatie als hefboom voor groei