Sterk In Taal

In West-Vlaanderen coördineert de pedagogische begeleiding sinds 2017 een netwerk van basisscholen dat werkt aan leesonderwijs, begrijpend lezen en de samenhang tussen luister-, spreek- en schrijfvaardigheid. Hierbij werden ook evaluaties uitgevoerd die de betrokkenheid en eigenaarschap verhogen. Uit deze (zelf-)evaluatie kwamen gemeenschappelijke noden naar voor.

Het consortium is gebaseerd op deze nodenanalyse en kwam er op vraag van 26 basisscholen die ondersteuning zochten bij Eekhout Academy om hieraan beleidsmatig te werken. Het project loopt over twee jaar waarin de scholen een lerend netwerk vormen en samen nationale en internationale leeractiviteiten opnemen.

Samengevat zijn de doelen van dit consortium:

  1. TAAL- EN LEESVAARDIGHEID
  2. Omgaan met DIVERSITEIT en MEERTALIGHEID
  3. Aanpak van LEESBELEID
  4. Beleidsmatige aanpak van INTERNATIONALISERING
OKAN T&T

Het consortium is het vervolg op een netwerk dat sinds 2017 door de pedagogische begeleiding in West-Vlaanderen ondersteund werd en waarin goede praktijkvoorbeelden over lezen, leesmotivatie, leesplezier en begrijpend lezen uitgewisseld werden.

Toch was de vraag naar nieuwe (internationale) input groot. Het consortium kwam er op vraag van vijf OKAN / vervolgscholen die ondersteuning bij Eekhout Academy zochten om hun professionaliseringsbeleid op punt te zetten. Het project loopt over twee jaar, waarin de scholen een lerend netwerk vormen en samen nationale en internationale leeractiviteiten opnemen. Het project is geconcipieerd om de nieuwe kennis en kunde stapsgewijs te integreren in de dagdagelijkse schoolwerking en het beleid.

Toegankelijk en Taalgericht lesgeven voor (ex-)OKAN-leerlingen is een begeleidings- en nascholingstraject waarin we minimaal een sterkere handelingsbekwaamheid verwachten op het vlak van

  1. TAALVAARDIGHEID en inzetten van taal als motor om samen school te maken
  2. omgaan met DIVERSITEIT en MEERTALIGHEID
  3. ALFABETISERING verderzetten in het vervolgonderwijs
  4. verbeteren van BELEIDSVOEREND VERMOGEN en ONTWIKKELING van INTERNATIONALE sleutelcompetenties